Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 鴴形目 Charadriiformes > 鷸科 Scolopacidae > 濱鷸屬 Calidris > 紅胸濱鷸 Calidris ruficollis

穉鷸/紅胸濱鷸 Calidris ruficollis

攝於澎湖吉貝,2014年春季遷移

120921_102T4982.jpg 130824_A09V6756.mov 130907_A09V6984.jpg 140418_A09V3281.jpg