Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 鴞形目 Strigiformes > 鴟鴞科 Strigidae > 林鴞屬 Strix > 褐林鴞 Strix leptogrammica

褐林鴞 Strix leptogrammica

攝於新北山區

050611_UY5V1271.jpg yp8r9957.jpg 080720_UY5V0138.jpg 051112_UY5V0035.jpg 051112_UY5V0031.jpg