Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 鴷形目 Piciformes > 啄木鳥科 Picidae > 蟻鴷屬 Jynx > 地啄木 Jynx torquilla

地啄木 Jynx torquilla

攝於澎湖吉貝,2013年春季遷移

130504_A09V4790.jpg 130419_A09V3511.jpg 130419_A09V3476.jpg penshing949.jpg 630.JPG