Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 鴷形目 Piciformes > 啄木鳥科 Picidae > 蟻鴷屬 Jynx > 地啄木 Jynx torquilla

地啄木 Jynx torquilla

攝於澎湖吉貝,2013年春季遷移

160313_2M5A5448.jpg 150110_2M5A0487.jpg 130418_A09V3509.mov 130504_A09V4853.jpg 130504_A09V4828.jpg