Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 隼形目 Falconiformes > 鶚科 Pandionidae > 鶚屬 Pandion > 魚鷹 Pandion haliaetus

魚鷹 Pandion haliaetus

攝於澎湖吉貝,2013年春季遷移

080404_102T0664.jpg 130331_A09V2244.jpg 130420_A09V4408.jpg 150416_2M5A7564.jpg 150416_2M5A7565.jpg