Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 隼形目 Falconiformes > 隼科 Falconidae > 隼屬 Falco > 遊隼 Falco peregrinus

遊隼/隼 Falco peregrinus

攝於澎湖吉貝,2014年春季遷移

130419_A09V3431.jpg 130420_A09V4303.jpg 140417_A09V2810.jpg 140417_A09V2889.jpg 140417_A09V2893.jpg