Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 隼形目 Falconiformes > 鷹科 Accipitridae > 鷹屬 Accipiter > 日本松雀鷹 Accipiter gularis

日本松雀鷹 Accipiter gularis

攝於澎湖吉貝,2017年春季遷移

130419_A09V3569.jpg 130419_A09V3572.mov 151108_2M5A3789.jpg 170417_0G0A4037.jpg